ELDIOM - w drodze do ujednolicenia

System ELDIOM – Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach jest znany od ponad roku. Przez ten czas przedsiębiorcy zdążyli już zapoznać się z wymaganiami i przepisami, które ten system na nich nakłada. Początkowe problemy oraz trudności dotyczące zarówno kwestii merytorycznych, jak i praktycznych, zostały poprawione i pojawiają się coraz rzadziej, co w dużym stopniu sprawia, że i samych błędów jest coraz mniej. Na terenie Polski administratorem zostało Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi. Celem wprowadzenia ELDIOM były zmiany w zakresie i sposobie informowania Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o mieszaninach, które są wprowadzane do obrotu. Odbyło się to za sprawą nowelizacji Ustawy o substancjach chemicznych i mieszaninach. Obowiązku związanego z właściwym informowaniem o wprowadzaniu do obrotu mieszanin niebezpiecznych, należy doszukiwać się w rozporządzeniu CLP – Classification, Labeling, Packaging of substances and mixtures – w art.45. To sprawiło, że podmiot chcący wprowadzić do obrotu mieszaniny, które stwarzają zagrożenie, jak również taką mieszaninę sprowadzający, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem elektronicznego systemu ELDIOM, który został przyjęty w naszym kraju. Niestety rozporządzenie CLP nie jest w tym przypadku jednolite dla wszystkich państw. Efektem tego są mniejsze bądź bardziej znaczące rozbieżności w przepisach, które funkcjonują w danym kraju. Problem ten jest oczywiście dostrzegany i dlatego podjęto prace nad harmonizacją przepisów. Różnice, które obejmują jednak całość procedury sprawiają, że przedsiębiorcy działający na terenach innych krajów Unii Europejskiej niż Polska, mają skomplikowane zadanie. Odmienne procedury sprawiają często tak samo dużo problemów, jak i język. Należy bowiem zauważyć, że część krajów wymaga dopełnienia procedury w ich ojczystym języku. W założeniach przyjmuje się możliwość dokonywania w przyszłości zgłoszenia w języku angielskim. Faktem jednak jest to, że rozmaite różnice w procedurach są mimo wszystko problematyczne i utrudniają przedsiębiorcom efektywne prowadzenie działalności.