Karty charakterystyki - Język krajowy jedynym włąściwym?

Karty charakterystyki są dobrze znane od lat i pełnią bardzo ważną rolę w łańcuchu dostaw. Dokument ten jest szczególnie użyteczny, a obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 31 rozp. REACH – Rozporządzenie – WE – nr 1907/2006. Celem ich sporządzania jest głównie informowanie użytkowników o potencjalnych zagrożeniach, co wiąże się również z zarządzaniem ryzykiem. Zgodnie z prawem karty charakterystyki muszą być przygotowane w wymaganym języku. Często znacznie łatwiej i taniej jest wykorzystywać język angielski, co nie zawsze jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Zagadnienie to jest szerzej opisane w samym rozporządzeniu związanym z przepisami REACH, a dokładniej w art. 31, ust. 5. Znajdujemy tam wyjaśnienie, iż karta charakterystyki winna być sporządzona zgodnie z językiem urzędowym kraju, na terenie którego dany produkt chemiczny wprowadzany jest do obrotu. Korzystanie więc z innego języka jest niezgodne z przepisami. Sporządzenie omawianych kart w języku danego kraju wynika z czysto praktycznych względów. Dokument ten z racji swojej funkcji musi być jasny i zrozumiały dla osób bezpośrednio zaangażowanych. Dotyczy to głównie pracowników, mających pośrednią i bezpośrednią styczność z dokumentem i substancjami. Zawarte w nim informacje, również te z zakresu bezpieczeństwa i stwarzanych zagrożeń, muszą być więc jasne, czytelne i zrozumiałe. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że bardzo często kraje poza rozporządzeniem unijnym, posiadają swoje własne – wewnętrzne przepisy. To sprawia, że obok tłumaczenia na właściwym poziomie, należy dysponować również i wiedzą konieczną do ich poprawnego przygotowania oraz zastosowania. Tradycyjne biura zajmujące się tłumaczeniami rzadko mają odpowiednie kompetencje, bo język kart charakterystyki jest specjalistyczny i hermetyczny. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnych firm doradczych, które oferują rzetelne tłumaczenia różnych wymaganych dokumentów, zapewniając jednocześnie kompleksowe wsparcie oraz pomoc w ich odpowiednim przygotowaniu.