MSDS - coraz bliżej końca?

Karty charakterystyki to szczególnie ważny dokument stosowany w łańcuchu dostaw. Komunikacja na tym poziomie odgrywa ważną rolę, między innymi z punktu widzenia bezpieczeństwa. Karty tego typu należy odpowiednio przygotować, stosując się do wymogów prawnych. Dotyczy to nie tylko zastosowanego języka, ale i ich zawartości. Najważniejszym zadaniem kart charakterystyki jest informowanie użytkowników o potencjalnym zagrożeniu oraz zarządzanie ryzykiem, wynikającym z kontaktu z substancjami lub mieszaninami uznawanymi za niebezpieczne. Ich celem jest także minimalizowanie stwarzanego ryzyka oraz informowanie o właściwym sposobie postępowania w sytuacji niebezpiecznej. W przypadku kart charakterystyki zastosowano okresy przejściowe, które miały umożliwić dostosowanie funkcjonowania przedsiębiorstw do obowiązujących przepisów. Te okresy zbliżają się ku końcowi, co powinno skłonić firmy do podjęcia odpowiednich kroków o charakterze dostosowawczym. Z treści rozporządzenia CLP – 1272/2008/WE dowiadujemy się także, iż mieszaniny, które zostały zakwalifikowane i opakowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG i wprowadzono je do obrotu jeszcze przed 1 czerwca 2015 roku – nie muszą ponowie podlegać oznakowaniu oraz pakowaniu. Jednocześnie w obrocie mogą pozostawać jeszcze do 1 czerwca 2017 roku. Data ta jednak zbliża się wielkimi krokami, co powinno motywować do podejmowana stosownych działań, które są zwykle czasochłonne. Jednym z takich działań wynikających z obowiązku dostosowania się, są zmiany w stosowanych etykietach, jak również dotyczące samych kart charakterystyki. Zmiany obejmą nie tylko piktogramy, które zostaną zastąpione kwadratami o biało-czerwonych wierzchołkach, ale również zwroty, mające za cel informowanie o odpowiednich środkach ostrożności. Wymaga to odpowiedniego dostosowania się do rozporządzenia 1272/2008/WE. Należy tu również zauważyć, że produkty, które nie będą spełniały nowych wymagań, do dnia 1 czerwca 2017 powinny zostać wycofane z rynku w celu ich ewentualnego ponownego oznakowania. Już teraz można zauważyć, że nowe wymagania dotyczące kart charakterystyki, jak i nowych etykiet produktów, mogą stwarzać problemy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na czas, którego zasadniczo przedsiębiorstwa mają coraz mniej. Brak dostosowania się do nowych przepisów oraz wymagań, może w przypadku kontroli nieść określone konsekwencje, których można uniknąć, postępując zgodnie z prawem.